Terug investeerders

Wettelijk kader

Universeledienstverplichting (USO)

bpost is aangeduid als verstrekker van de universele dienst tot 31 december 2023.Dat brengt met zich mee:

 • Ophaling, sortering, transport en uitreiking van postzendingen tot 2kg en postpakketten uit één stuk tot 10kg (en tot 20kg voor pakketten afkomstig uit de lidstaten).
 • Levering van diensten voor aangetekende en verzekerde zendingen

 

Daarnaast dient bpost, als verstrekker van de universele dienst:

 • Uniforme tarieven toe te passen en een identieke service te verlenen in heel België
 • In elke Belgische gemeente minstens 1 toegangspunt uit te baten
 • Minstens vijf keer per week poststukken op te halen en uit te reiken (niet op zondagen en officiële feestdagen)
 • Het volledige Belgische grondgebied te bestrijken voor ophaling en uitreiking van stukken die deel uitmaken van de universele dienst

 

Vergunningen

Elke operator (andere dan de aangeduide verstrekker van de universele dienst) die een brievenpostactiviteiten uitvoert die binnen de reikwijdte van de verplichting van de USO valt, moet een vergunning hebben die door het BIPT wordt uitgereikt.

Om een vergunning te bekomen, dient de betrokken operator contractuele medewerkers in te zetten om gelijke mededinging te garanderen.

 

Diensten van Algemeen Economisch Belang

bpost vervult uiteenlopende opdrachten voor openbare dienstverlening of Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waarvoor het een vergoeding ontvangt vanwege de Belgische Staat. De persconcessies voor het verdelen van kranten en tijdschriften werden door de Belgische Staat aan bpost toegewezen. Deze concessies lopen gedurende een periode van 5 jaar en nemen aanvang op 1 januari 2016 om te eindigen op 31 december 2020. Ze werden ondertussen verlengd voor een periode van 2 jaar tot 31 december 2022. Ze omvatten:

 • De vroege uitreiking van kranten (vóór 7.30 uur op weekdagen en vóór 10 uur op zaterdagen)
 • De uitreiking van tijdschriften tegen een tarief dat vastgelegd is door de Belgische Staat

 

Naast de persconcessies verleent bpost nog enkele andere DAEB. Deze staan beschreven in het Zesde Beheerscontract dat werd afgesloten met de Belgische Staat. Ze omvatten:

 • Het instandhouden van een uitgebreid netwerk van postkantoren en postpunten
 • De uitbetaling aan huis van pensioenen en andere sociale uitkeringen
 • De aanvaarding van geldstortingen op postrekeningen en het uitvoeren van betalingen op die rekeningen in postkantoren
 • De uitreiking van verkiezingsdrukwerk tegen een verlaagd tarief
 • De uitreiking van brievenpost die onder het stelsel vallen van de portvrijdom

 

Het Zesde Beheerscontract dekt een periode van 5 jaar met aanvang op 1 januari 2016 en lopend tot 31 december 2020. Het Zesde Beheerscontract werd automatisch verlengd tot eind 2021. Het bedrag van de vergoeding waarop bpost recht heeft in 2021 zal onderwerp zijn van besprekingen tussen de Belgische Staat en bpost. 

bpost ontvangt voor zowel de persconcessies als het Zesde Beheerscontract een maximumvergoeding (exclusief inflatie) van 261,0 miljoen euro in 2016, 260,8 miljoen euro in 2017, 257,6 miljoen euro in 2018, 252,6 miljoen euro in 2019 en 245,6 miljoen euro in 2020. Deze bedragen dienen nog te worden verhoogd met inflatie op een jaarlijkse cumulatieve basis, als gevolg waarvan de eigenlijke bedragen voor 2016, 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 264,9 miljoen euro, 270,0 miljoen euro, 271,4m miljoen euro en 271,0 miljoen euro bedroegen.

 

Prijszettingsprincipes voor brievenpost

Voor diensten die onder de USO vallen worden de algemene principes van betaalbaarheid, kostenoriëntatie, transparantie en niet-discriminatie  toegepast. Bovendien moeten de tarieven van items die uit één stuk bestaan in het hele land uniform zijn.. 

Binnenlandse stukpost en USO-pakketten die deel uitmaken van het "kleingebruikerpakket" vallen onder een prijsbegrenzingsformule, die de inflatie, volumedaling en efficiëntiewinst in acht neemt. Het ongebruikte deel van de prijsverhogingsmarge wordt gedurende drie jaar overgedragen, elk jaar op een voortschrijdende basis. 

Prijsverhogingen worden in de praktijk elk jaar op 1 januari van kracht.

 

Belgische regulator

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT, www.bipt.be) reguleert de postsector in België.

 

Documenten


Universele postdienst-verplichtingen

Universele postdienst-verplichtingen

Download

PDF (425.28kb)

6de beheerscontract

6de beheerscontract

Download

PDF (3.43mb)

Uitdiepings-overeenkomst tarief verenigingsleven

Uitdiepings-overeenkomst tarief verenigingsleven

Download

PDF (153.97kb)

Uitdiepings-overeenkomst verkeersboetes

Uitdiepings-overeenkomst verkeersboetes

Download

PDF (220.75kb)

Uitdiepings-overeenkomst presentiegelden

Uitdiepings-overeenkomst presentiegelden

Download

PDF (56.34kb)

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates