Terug Wie we zijn

Wettelijke en regelgevende informatie

Wettelijk kader

Universeledienstverplichting (USO)

bpost is aangeduid als verstrekker van de universele dienst tot 31 december 2023.Dat brengt met zich mee:

 • Ophaling, sortering, transport en uitreiking van postzendingen tot 2kg en postpakketten uit één stuk tot 10kg (en tot 20kg voor pakketten afkomstig uit de lidstaten).
 • Levering van diensten voor aangetekende en verzekerde zendingen

 

Daarnaast dient bpost, als verstrekker van de universele dienst:

 • Uniforme tarieven toe te passen en een identieke service te verlenen in heel België
 • In elke Belgische gemeente minstens 1 toegangspunt uit te baten
 • Minstens vijf keer per week poststukken op te halen en uit te reiken (niet op zondagen en officiële feestdagen)
 • Het volledige Belgische grondgebied te bestrijken voor ophaling en uitreiking van stukken die deel uitmaken van de universele dienst

 

Vergunningen

Elke operator (andere dan de aangeduide verstrekker van de universele dienst) die een brievenpostactiviteiten uitvoert die binnen de reikwijdte van de verplichting van de USO valt, moet een vergunning hebben die door het BIPT wordt uitgereikt.

Om een vergunning te bekomen, dient de betrokken operator contractuele medewerkers in te zetten om gelijke mededinging te garanderen.

 

Diensten van Algemeen Economisch Belang

bpost vervult uiteenlopende opdrachten voor openbare dienstverlening of Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waarvoor het een vergoeding ontvangt vanwege de Belgische Staat. De persconcessies voor het verdelen van kranten en tijdschriften werden door de Belgische Staat aan bpost toegewezen. Deze concessies lopen gedurende een periode van 5 jaar en nemen aanvang op 1 januari 2016 om te eindigen op 31 december 2020. Ze werden ondertussen verlengd voor een periode van 2 jaar tot 31 december 2022. Ze omvatten:

 • De vroege uitreiking van kranten (vóór 7.30 uur op weekdagen en vóór 10 uur op zaterdagen)
 • De uitreiking van tijdschriften tegen een tarief dat vastgelegd is door de Belgische Staat

 

De vergoeding van de Staat voor deze twee concessies bedroeg 173,3 miljoen EUR in 2016, 175,5 miljoen EUR in 2017, 172,9 miljoen EUR in 2018, 169,9 miljoen EUR in 2019 en 166,5 miljoen EUR in 2020.

bpost zal voor 2021 en 2022 een maximale vergoeding (exclusief inflatie) van 166,5 miljoen EUR ontvangen. De bedragen voor deze twee jaren zullen worden aangepast aan de inflatie.

Naast de persconcessies verleent bpost nog enkele andere DAEB, die staan beschreven in het Zevende Beheerscontract dat werd afgesloten met de Belgische Staat. Ze omvatten onder andere:

 • Het instandhouden van een uitgebreid netwerk van postkantoren en postpunten
 • De uitbetaling aan huis van pensioenen en aantal sociale uitkeringen
 • Het aanvaarden van stortingen  ter creditering van rekeningen gehouden bij bpost of andere financiële instellingen in postkantoren and postpunten
 • De uitvoering van verrichtingen van basisbankdiensten in de postkantoren
 • Een bijzonder tarief van postzendingen die verstuurd worden door het verenigingsleven
 • De uitreiking van verkiezingsdrukwerk tegen een verlaagd tarief
 • De uitreiking van brievenpost die onder het stelsel vallen van de portvrijdom

 

Het Zevende Beheerscontract dekt een periode van 5 jaar met aanvang op 1 januari 2022 en lopend tot 31 december 2026. bpost ontvangt een maximumvergoeding (exclusief inflatie) van 126,42 miljoen EUR voor 2022, van 127,70 miljoen EUR voor 2023, van 129,54 miljoen EUR voor 2024, van 125,77 miljoen EUR voor 2025 en van 124,93 miljoen EUR voor 2026. Deze bedragen zullen nog worden verhoogd met inflatie op een jaarlijkse cumulatieve basis. De schommeling in de vergoeding gedurende de looptijd van de contracten is gebaseerd op prognoses over de netto kost en de efficiëntiewinsten voor de DAEB. Er is ook een terugvorderingsmechanisme om elk risico van overcompensatie te vermijden.

 

Prijszettingsprincipes voor brievenpost

Voor diensten die onder de USO vallen worden de algemene principes van betaalbaarheid, kostenoriëntatie, transparantie en niet-discriminatie  toegepast. Bovendien moeten de tarieven van items die uit één stuk bestaan in het hele land uniform zijn.. 

Binnenlandse stukpost en USO-pakketten die deel uitmaken van het "kleingebruikerpakket" vallen onder een prijsbegrenzingsformule, die de inflatie, volumedaling en efficiëntiewinst in acht neemt. Het ongebruikte deel van de prijsverhogingsmarge wordt gedurende drie jaar overgedragen, elk jaar op een voortschrijdende basis. 

Prijsverhogingen worden in de praktijk elk jaar op 1 januari van kracht.

 

Belgische regulator

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT, www.bipt.be) reguleert de postsector in België.

 

Documenten


Universele postdienst-verplichtingen

Universele postdienst-verplichtingen

Download

PDF (425.28kb)

7de beheerscontract

7de beheerscontract

Download

PDF (5.86mb)

Uitdiepings-overeenkomst tarief verenigingsleven

Uitdiepings-overeenkomst tarief verenigingsleven

Download

PDF (153.97kb)

Uitdiepings-overeenkomst verkeersboetes

Uitdiepings-overeenkomst verkeersboetes

Download

PDF (220.75kb)

Handvest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Handvest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Download

PDF (192.70kb)

Beheersprincipes

Als naamloze vennootschap van publiek recht valt bpost onder de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor alle aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn door de Wet van 1991, valt bpost onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Als beursgenoteerd bedrijf is bpost onderworpen aan de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. bpost is voornemens om de Corporate Governance-principes uit deze Code en uit de richtlijnen van de OESO over Corporate Governance van overheidsbedrijven na te leven. Deze principes en richtlijnen zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter.

Het bestuursmodel van bpost wordt voornamelijk gekenmerkt door:

 • een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de strategie van bpost bepaalt en het operationele beheer superviseert;
 • een Strategisch Comité, een Auditcomité, een Bezoldigings- & Benoemingscomité en een ESG Comité die binnen de Raad werden opgericht om de Raad bij te staan en aanbevelingen te doen;
 • een Gedelegeerd Bestuurder (Chief Executive Officer – CEO) die instaat voor het operationele beheer en aan wie de Raad van Bestuur bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd;
 • een Comité Wet van 1991 dat de door de Wet van 1991 toegekende bevoegdheden uitoefent en, in zijn samenstelling van Executive Committee, de CEO bijstaat in de uitoefening van het operationele bestuur van de Vennootschap;
 • een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO
 
bpost NV is gevestigd in België en heeft zijn maatschappelijke zetel, gevestigd Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel. Zie de Statuten.

Documenten


Download hieronder het Corporate Governance Charter en de Statuten.

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter

Download

PDF (634.09kb)

Statuten

Statuten

Download

PDF (165.22kb)

Remuneratiebeleid

Remuneratiebeleid

Download

PDF (2.70mb)

Relationship Agreement

Relationship Agreement

Download

PDF (859.49kb)

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates